برای تزیین خیار به شکل صدف کافی است به طریقی که شکل به شما نمایش می دهد عمل کنید ،

 

 

تزیین خیار به شکل سبد تزیین خیار به شکل سبد