وسایل مورد نیاز :

ترب - هویج - چاقو - پوست کن - چاقوی کنگره ای

روش کار :

ترب را پوست کنده ، سپس آنرا از طول نازک ورقه کنید.

ورقه های ترب را مانند شکلهای مربوطه با چاقوی کنگره ای و معمولی برش دهید.

هویج را پوست کنده ، در سطح بالایی آن شیار حک کنید.

ورقه های ترب را دور هویج بپیچید.

دور ترب را با نخ محکم ببندید.

گلها را در آب سرد بگذارید تا تازه و باز شوند.