پیاز را در آب سرد قرار داده تا برش های آن باز شود

 

بعد یک الی دو ساعت پیاز را از آب خارج کرده و پیاز را سرخ کنید.