اگر فرزند شما چند مورد از این عادت ها را دارد پس بدانید او معتاد به بازی های کامپیوتری است .شاید در وهله اول این نوع بازی ها عادت خطرناکی به نظر نرسد اما بعد از مدتی فرد دچار ناراحتی های روحی و اجتماعی می شود.


1- فرزند شما تمام روز بازی می کند حتی سرکار یا در مدرسه و دانشگاه گوشی موبایل به دست بازی می کند!

2- کم خوابی دارد ، کم تحرک است ، و به غذاخوردن رغبتی نشان نمی دهد.

3- در مواقعی که بازی نمی کند دچار نوعی استرس و یا افسردگی می شود.

4- بازی های کامپیوتری تمامی جنبه های زندگی اش را تحت تاثیر قرار می دهد.

5- درمورد بازی کردن دیگران دروغ می گوید.

6- از جامعه طرد شده و منزوی می شود.

7- زمانیکه بازی نمی کند احساس سرگردانی می کند.

8- هیچ سرگرمی و عادت دیگری را جایگزین بازی نمی کند.

9- با دنیای بیرون تنها از طریق بازی های اینترنتی ارتباط برقرار می کند.